โทร. : 035-909-888
ไทย
ไทย

อาคาร 7

ตลาดกลางข้าวสารต่อยอด

ตลาดกลางข้าวสารต่อยอด

ศูนย์กลางตลาดข้าวสารเพื่อค้าส่งและบริโภค จำหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบส่งในราคาพิเศษ แปลงนาสาธิตและนิทรรศกาลข้าว

COPYRIGHT 2018 © TARAD TOR YOD AEC TRADE CENTER