โทร. : 035-909-888
ไทย
ไทย

SME Solution Service

ขอบข่ายการให้บริการของศูนย์บริการธุรกิจครบวงจรตลาดต่อยอด

1. ทำแผนการตลาดและสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้า
ขอบข่ายการดำเนินงาน
 • ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของผู้ประกอบการคู่แข่ง และหาช่องทางในการทำตลาด
 • ให้คำปรึกษาในการวางแผนการตลาดกำหนดว่าใช้ช่องทางใดประเมินสถานการณ์ที่จะมีผลต่อแบรนด์ และการกำหนดเป้าหมายของแบรนด์
 • แนะนำการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยนำความรู้ประสบการณ์มากำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ารวมถึงการพัฒนา Catalog เอกสารและสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขายและประชาสัมพันธ์สินค้า
 • แนะนำการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดให้สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมาซื้อสินค้าและบริการ
 • แนะนำสถานที่หรือช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายได้มากที่สุด และสร้างผลกำไรสูงสุด
 • ช่วยสรุปผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และไปวิเคราะห์หาจุดบกพร่องเพื่อกำหนดกลยุทธครั้งหน้าต่อไป
2. จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ขอบข่ายการดำเนินงาน
 • ให้คําแนะนําทางด้านธุรกิจและการจัดการ ให้มีระบบการจัดการภายในที่ดี มีความโปร่งใส เพิ่มขีด ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน พัฒนาและส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งและเติบโต เป็นการ เตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อที่จะสามารถระดมทุนในตลาดทุน
 • แนะนำช่องทางในการจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำที่สุด จัดหาเงินทุนให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ จัดหาเงินทุนให้ได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้
 • แนะนำผู้ประกอบการเพื่อลดอัตราการปฎิเสธการให้เงินกู้ด้วยระบบการประเมินเครดิตที่ทันสมัยและสะท้อนความเป็นจริง
 • แนะนำวิธีการเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติเงินกู้ และมีดอกเบี้ยสมเหตุสมผล สะดวก รวดเร็วกว่า ดำเนินการง่ายกว่าและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
3. ร่วมพัฒนาสินค้า
ขอบข่ายการดำเนินงาน
 • สนับสนุนข้อมูลงานวิจัยทางวิชาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นทางเลือกเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
 • บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การให้คำแนะนำเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ SMEs ระดับครัวเรือน ที่ต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล
 • ให้คำแนะนำในการวิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหาร วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและตลาด
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดทำสูตรการผลิต, มาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและคู่มือการผลิต รวมถึงเอกสารมาตรฐานต่างๆ
 • ให้คำแนะนำในการคำนวณต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนโดยวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข/ความต้องการของผู้ขอใช้บริการ ภายใต้การให้คำแนะนำตามหลักวิชาการ ตามกระบวนการศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียดรอบครอบ และการติดตาม ประสานงานกับผู้ขอใช้ บริการอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบของ “โครงการพัฒนาวิชาการ”
4. ช่วยพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์

บริการให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบการในโครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มจนสามารถขายสินค้าได้จริง โดยการให้บริการออก แบบจะเป็นการให้บริการฟรีแบบมีเงื่อนไข เช่น สามารถใช้บริการฟรีได้เพียง 3 ครั้งแรก เฉพาะผู้ประกอบการ การออกแบบจะให้บริการเฉพาะงานที่ไม่ยากจนเกินไป งานที่มีความยากจะส่งให้ Partner ฯลฯ (สงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 • ประเภทการให้บริการ

  สำหรับสิ่งที่ให้บริการจะให้คำแนะนำการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสินค้า สร้างแนวคิดให้กับผู้ประกอบการ ว่าจะออกแบบอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับตลาดของสินค้านั้นๆ การส่งขนส่งเป็นเช่นใดรวมถึงข้อจำกัดหรือข้อควรระวังที่จะออกแบบ ให้กับสินค้าที่จะจัดจำหน่ายในแต่ละประเทศ ฯลฯ โดยการให้บริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

  1.1. Individual Packaging

  บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับสินค้าโดยตรงบรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้มักจะใช้ กับประเภทสินค้า ที่เป็นอาหาร โดยมักจะเป็นวัสดุพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ถุงพลาสติกที่ใส่ปลาอบแห้งที่กันความร้อนได้ ซองขนม ขวดน้ำอัดลม ถุงฟลอยด์ ฯลฯ

  1.2. Inner Packaging

  บรรจุภัณฑ์ชั้นใน คือ บรรจุภัณฑ์ที่มีหน้ารวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าด้วยกันมีการออกแบบที่สวยงาม เพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้าห้กับผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มักจะเห็นได้ทั่วไปในทุกผลิตภัณฑ์ นอกจาก บรรจุภัณฑ์ชั้นใน จะทำหน้าที่ สร้างความสวยงามให้กับสินค้าแล้วยังทำหน้าที่บอกคุณสมบัติ สรรพคุณ คุณภาพ รวมถึงการรักษาสินค้า ให้ได้คุณภาพดีอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น กล่องยาสีฟัน ฉลากคาดสินค้า ถุงผ้า ฯลฯ

  1.3. Outer Packaging

  บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก คือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก (กล่องเบียร์ช้าง) ในอดีตมักจะใช้สำหรับเพียงเท่านั้นแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ทำให้สามารถพิมพ์สีและเทคนิคที่มีความสวยงามลงไปได้และยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

  1.4. Branding & Media for Marketing

  คือ บริการนอกเหนือจากออกออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นบริการที่ใช้เพื่อการตลาด เช่น แผ่นพับ ตราสินค้า โลโก้ วาดการ์ตูน ออนไลน์แบนเนอร์ ฯลฯ
 • การอบรมให้ความรู้

  ภายในศูนย์มีบริการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการออกแบบมีทั้งในรูปแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการมีความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นการช่วยผู้ประกอบการพัฒนา อย่างยั่งยืน
 • แนะนำแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์และที่ปรึกษาที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ากับผู้ประกอบการอย่างสูงสุด มีการจัดหา ตรวจสอบ ผู้ร่วมให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่องานให้ผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ

5. ผลักดันให้สินค้าและการผลิตได้มาตรฐาน
ขอบข่ายการดำเนินงาน
 • บริการแนะนำขั้นตอนในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(การจดทะเบียน อย.) อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริมและสมุนไพร เป็นต้น จนได้รับใบอนุญาตอย่าง ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ให้คำแนะนำในการขอการรับรองระบบประกันคุณภาพและบริการ (Quality Assurance Certification)
 • สินค้าประเภทอาหาร , เครื่องสำอาง และยา  (จำหน่ายในไทย) เช่น มาตรฐาน GMP, HACCPs, มอก./มกอช./มผช., มกษ., อาหารฮาลาล ฯลฯ
 • สินค้าประเภท อาหาร , เครื่องสำอาง และยา (จำหน่ายต่างประเทศ) เช่น FDA, KOSHER, BRC, IFS, FSSC 22000, SQF, HALAL ฯลฯ
 • มาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้า เช่น ISO 9001, ISO14001, ISO/OHSAS 18001 ฯลฯ
 • ในกรณีที่ต้องการที่ต้องการเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ เราจะแนะนำผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาจนสามารถได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ
 • ให้การอบรมระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร เช่น GMP, HACCPs เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขอการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ
6. สนับสนุนทุกขั้นตอนการส่งออกเพื่อต่อยอดการค้า
ขอบข่ายการดำเนินงาน
 • แนะนำข้อมูลผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่จำหน่าย เช่น ข้อมูลรายละเอียดกฎหมายควบคุมการนำเข้าสินค้าของประเทศที่ต้องการส่งออก เป็นต้น
 • แนะนำขั้นตอนในการนำสินค้าเข้าหรือส่งออกนอกประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า, การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้นำเข้าได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรในตอนนำเข้า
 • บริการแนะนำการจัดทำเอกสารกรมศุลกากร เปรียบเทียบพิกัดอัตราภาษีนำเข้า ส่งออก ทีมชิปปิ้ง เคลียร์สินค้า ขาเข้า-ขาออก ชำระภาษี พิธีการศุลกากร
 • บริการแนะนำการจัดทำประกันภัยสินค้านำเข้า - ส่งออกทางน้ำ ทางอากาศ ทางบก บริการโดย บริษัทประกันภัย
 • แนะนำแหล่งบริการ เช่น บริการจองเรือบรรทุก หรือเครื่องบิน ในกรณีที่ต้องขนส่ง พร้อมทำเรื่องการประกันภัยสินค้าแนะนำการวางแผนจัดการส่งออกตามเงื่อนไขผู้ซื้อให้ถูกต้อง
COPYRIGHT 2018 © TARAD TOR YOD AEC TRADE CENTER